Sotahistoriallinen seura palkitsi sota- ja sotilashistoriaan liittyviä pro gradu -tutkielmia

Suomen Sotahistoriallinen Seura (SSHS) palkitsi 22.3. Helsingissä vuoden 2016 parhaita sota- ja sotilashistoriaan liittyviä pro gradu -tutkielmia. Kilpailun voittajaksi ja 3 000 euron stipendin saajaksi valittiin filosofian maisteri Olli Siitonen (Helsinki) Helsingin yliopistosta. Hänen tutkimuksensa (”It don’t mean nothing.” − Yhdysvaltalaissotilaiden kertomukset ja tappamisen psykologia Vietnamin sodassa) kohdistuu sotahistorian kannalta tuoreeseen aiheeseen. Tutkimusaihe kytkeytyy hyvin kansainvälisen sotahistorian tutkimuksen piirissä käytyihin ajankohtaisiin keskusteluihin, joilla on paljon annettavaa myös suomalaisille nykypolven sotahistorioitsijoille. Siitonen analysoi Vietnamin sotaa koskevaa julkaistua haastattelu- ja muistelma-aineistoa psykologian tutkimustradition kautta tuoden siten historiantutkimukseen uutta näkökulmaa. Tutkielma osoittaa tekijän syvällistä perehtyneisyyttä aiheeseen ja käytettyyn metodologiaan. Siitosen tutkimus tuo selkeästi uutta tietoa.

Toisen palkinnon ja 2 000 euron stipendin sai filosofian maisteri Anna Warsell (Ruovesi) Jyväskylän yliopistosta. Hänen tutkimuksensa (”Isä kuollut kapinassa”. Ruoveden punaorpohuolto ja sodan muisteltu lapsuus vuosina 1918–1924) käsittelee sosiaalihistorian näkökulmasta vuoden 1918 sodan jälkeisten ns. punaorpojen kohtaloa ja vaiheita yhdellä paikkakunnalla. Warsellin tutkielmassa on sovellettu ansiokkaasti kulttuurin- ja perinteentutkimuksen sekä mikrohistorian menetelmiä. Tutkielma perustuu laajaan lähdeaineistoon ja tuottaa uutta tietoa sodan synnyttämästä ongelmasta ruohonjuuritasolla.

Kilpailun kolmas sija jaettiin. Sotatieteiden maisteri Erik Stenström (Raisio) Maanpuolustuskorkeakoulusta ja filosofian maisteri Jani Malmi (Joensuu) Itä-Suomen yliopistosta saivat kumpikin 1 000 euron stipendin. Stenströmin tutkielma (Syvän ja aktiivisen puolustuksen puolestapuhuja. Y. A. Järvisen vaikutus suomalaisen taktiikan kehitykseen ennen talvisotaa) edustaa kunniakkaalla tavalla perinteistä sota- ja sotilashistorian tutkimustraditiota. Suomen olosuhteisiin soveltuvan taktiikan kehittäminen oli puolustusvoimien alkuvuosikymmenien tärkeimpiä haasteita. Tutkimus on rakenteeltaan johdonmukainen, sujuvasti kirjoitettu ja helppolukuinen. Jani Malmin tutkielman (Kranaatteja ja korvikkeita Itärajalla. Talvisodan ja jatkosodan historiakuva Itä-Suomen sotahistoriallisissa museoissa) aihe liittyy sodan seurausilmiöihin ja muistamiseen esineiden kautta. Hän analysoi kolmen sotahistoriallisen museon esinekokoelmista välittyvää historiakuvaa innovatiivisella tutkimusmenetelmällä ja on saavuttanut kiinnostavia ja uskottavia tuloksia.

Kaatuneiden muistosäätiö on tukenut gradu-kilpailun järjestämistä taloudellisesti.

Lisätietoja http://www.sshs.fi/sitenews/view/-/nid/141/ngid/1